HERMANS I Advies en management

SAMENWERKING WADDENEILANDEN

EIGENZINNIGE EILANDERS: DE WADDENEILANDEN

Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling zijn nauwer gaan samenwerken om een herindeling te voorkomen. De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de vier Friese Waddeneilanden hebben ingestemd met een samenwerkingsverband 'VAST op koers', dat voorziet in een hechtere, niet-vrijblijvende samenwerking. Texel haakte af, omdat het nog onvoldoende noodzaak zag de handen dusdani vergaand ineen te slaan. De samenwerking tussen Vlieland (1.100 inwoners), Terschelling (4.700 inwoners), Ameland (3.400 inwoners) en Schiermonnikoog (960 inwoners) heeft vorm gekregen door bevoegdheden over te dragen aan de Eilander Raad en het Eilander College. Met de vaststelling van een 'Gemeenschappelijke Regeling VAST', een nieuw bestuursmodel en een samenwerkingsovereenkomst VAST-Texel, heeft de Waddensamenwerking sinds 1 januari 2010 een eigen rechtspositie, een eigen structuur en eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast is op het vaste land (Harlingen) een eigen kantoor van de vier Friese Waddeneilanden, inclusief eigen personeel, ingericht. De ontwikkeling en uitvoering van zowel de strategische visie als de daarbij behorende jaarlijkse uitvoerignsplannen, vragen nu alle aandacht.

BESTUURLIJKE COMPLEXITEIT EN DRUKTE

De Waddenzee is een uniek natuurgebied dat ligt tussen Den Helder en Denemarken. Dit wordt bevestigd door de status van Werelderfgoed. Europese richtlijnen op het gebied van natuur en milieu zijn op het gebied van toepassing. De invloed van het Rijk in en op de Waddenzee is hoog. Beheertaken liggen op rijksniveau. Specifieke vergunningverlening, concessies, wet en regelgeving, etc., zijn van toepassing op het Waddengebied. Er is sprake van specifiek beleid voor de Waddenzee en er is trilaterale samenwerking met Duitsland en Denemarken voor het hele Waddengebied. De Waddenzee grenst aan drie provincies en er liggen 18 gemeenten in en om de Waddenzee. Ook deze bestuurslagen hebben hun verantwoordelijkheden en regelgeving die van invloed zijn op het gebruik en beheer van de Waddenzee. Door de uniciteit van het gebied zijn veel NGO`s en veel belangenverenigingen actief in de Waddenzee.

INZET EN BETROKKENHEID

Het proces om tot een dergelijke samenwerking lukt alleen met een grote inzet en betrokkenheid van het bestuur en talrijke medewerkers op de diverse eilanden. De bereidheid om tot een taakverdeling en overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden te komen is daarbij cruciaal en bepalend voor het succes. Naast de ontwikkeling van een aantal hulpmiddelen is onze ondersteuning vooral gericht op het bijelkaar brengen van de eilanders. Een kwestie van verbinding, vertrouwen en vakkennis.