HERMANS I Advies en management

SHARED SERVICE CENTER

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) hebben de intentie uitgesproken tot verdergaande samenwerking in de vorm van een Shared Service Center (SSC). Alvorens gekomen wordt tot 1) een ‘business case’, waarin de belangrijkste uitgangspunten voor de inrichting van het SSC worden beschreven, 2) een ‘bedrijfsplan’, waarin de dan vastgestelde uitgangspunten worden geëxpliciteerd, en 3) de implementatie van het nieuwe organisatiemodel, voer ik een kwaliteitsmeting uit. Dit betreft een meting van de huidige kwaliteit van de in het SSC-DAL onder te brengen taakgebieden, afgezet tegen de beschikbare capaciteit (budget, fte). Omdat het onderzoek nagenoeg het gehele takenpakket van een gemeente betreft, is de meting feitelijk een complete doorlichting van drie gemeenten. Met de meting wordt beoogd om input te geven aan de business case en inzicht te verschaffen in mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een te ontwikkelen SSC. Bijzonder aan de opdracht is dat de kwaliteitsmeting een meting binnen de participerende gemeenten is (wat is op dit moment de kwaliteit van de huidige gemeenten?) en de aanpak daarmee breder is dan veelal bij de start van menig SSC gebruikelijk is. Voor de definiëring en afbakening van ‘kwaliteit’ wordt gebruik gemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkelde werkwijze. Deze werkwijze vormt een afwegingskader voor het meten van kwaliteit.